AM RU EN

ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃ

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը սեպտեմբերի 12-18-ը. (2022թ․)

19/09/2022

Սևանա լճի մակարդակը սեպտեմբերի 12-18-ն ընկած ժամանակահատվածում իջել է 2սմ-ով և կազմել` 1900.48մ (18.09.22թ.), որն անցյալ տարվա նույն օրվա մակարդակից ցածր է 9սմ-ով, իսկ 2022 թվականի հունվարի 1-ի մակարդակից բարձր է 5սմ-ով։
 Ոռոգման նպատակով՝ Սևանա լճից իրականացված ջրառի չափաքանակը սեպտեմբերի 12-18-ն ընկած ժամանակահատվածում կազմել է 3.181մլն. մ³, իսկ ընդհանուր ջրառի չափաքանակը՝ հունիսի 3-ից սեպտեմբերի 18-ը ներառյալ՝ 165.063մլն. մ³:
 Արփա-Սևան ջրատարով սեպտեմբերի 12-18-ն ընկած ժամանակահատվածում Սևանա լիճ տեղափոխված ջրի քանակը կազմել է 0.602մլն. մ³, իսկ 2022 թվականի հունվարի 1-ից սեպտեմբերի 18-ը ներառյալ՝ 154.272մլն. մ³: