AM RU EN

ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

 • Հրաման N212-Ն 15.06.2021թ. Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի դիտակետերի ցանկը հաստատելու և Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի ապրիլի 21-ի N 121-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 
   
 • Հրաման N335-Ն 09.09.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի հրամանը  «Ռեկրեացիոն գոտիներում ջրային ռեսուրսների պահպանության պահանջները սահմանելու մասին» 
   
 • Հրաման  N125-Լ 24.04.2020թ. «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը,   սեփականության իրավունքով հանձնվող և անհատույց օգտագործման իրավունքով  ամրացվող գույքի կազմը հաստատելու մասին»
   
 • Հրաման N01-Ն  25.01.2010թ. Առողջապահության նախարարի հրաման «Հողի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ N 2.1.7.003-10 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին»
   
 • Հրաման N143-Ն 04.06.2007թ. Բնապահպանության նախարարի հրաման «Մթնոլորտային օդի միևույն նմուշում (նմուշառում թաղանթային սորբենտի վրա) ազոտի օքսիդի և երկօքսիդի որոշումը», «Մթնոլորտային օդի միևնույն նմուշում (նմուշառում բարբոտաժի մեթոդով) ազոտի օքսիդի և երկօքսիդի որոշումը», «Մթնոլորտային օդում տուրբիդիմետրիկ մեթոդով ծծմբի երկօքսիդի որոշումը», «Մթնոլորտային օդում տուրբիդիմետրիկ մեթոդով (բարիումի քլորիդի մեթոդ) ծծմբի երկօքսիդի որոշումը», «Մթնոլորտային օդում փոշու (կախված մասնիկներ) որոշումը» մեթոդները հաստատելու մասին
   
 • Հրաման  N379-Ա 28.11.2006թ. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օդային ավազանի աղտոտվածության վիճակի մասին տարեկան ամփոփագրի կազմման  կարգը հաստատելու մասին»
   
 • Հրաման  N163-Ն 16.02.2006թ. Առողջապահության նախարարի հրաման «Աշխատանքային գոտու օդում և մթնոլորտային օդում հիգիենիկ նորմերը հաստատելու մասին»
   
 • Հրաման N876 25.12.2002թ. Առողջապահության նախարարի հրամանը «Խմելու ջուր: ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ: որակի հսկողություն» N 2-III-Ա 2-1 սանիտարական նորմերը և կանոնները հաստատելու մասին»